Doelstelling, activiteiten en beleid:

De Stichting Een Handreiking [SEH] heeft ten doel:


De middelen om dit doel te bereiken, worden verkregen door giften, legaten, ontvangen lijfrenten,
rente-voordelen en dergelijke.

Activiteiten:

De Stichting is in 1993 opgericht met het oog op landbouwprojecten in Roemenië. Nadat deze projecten
waren afgesloten en/of overgedragen, kwam India in beeld dankzij contacten van de oprichters van de
Stichting met adoptiekinderen en de confrontatie met de grote nood aldaar. Sinds 1996/1997 is het
hoofddoel van de Stichting Een Handreiking het financieren en begeleiden van organisaties, die hulp
verlenen aan de kastelozen en de allerarmsten in de omgeving van Bangarapet en in de slums van de
miljoenenstad Bangalore, Zuid India.Onze voornaamste partner, Helping Hands India Trust [HHIT], is in 1999/2000 op onze instigatie opgericht
en vanaf het begin intensief begeleid. HHIT streeft op basis van een christelijke motivatie hulpverlening na
aan de allerarmsten in de regio Bangarapet, daarbij allereerst uitgaande van de hulp aan kinderen en
jongeren (dagopvang van kleuters, begeleiding van schoolkinderen, beroepstraining) en van hulp aan
vrouwen en verwaarloosde ouderen. Langzamerhand is een allround hulpverleningsaanbod ontwikkeld voor
een achttiental dorpjes , o.a. door middel van voorlichting op het gebied van gezondheid en hygiëne, het
bieden van medische en sociale zorg, huiswerkbegeleiding en de vorming van zelfhulp-groepen voor
vrouwen (sangha's). Het belangrijkste van zo’n groep is, dat de leden verplicht zijn wekelijks iets te sparen,
zodat ze in geval van nood geld kunnen lenen van de groep tegen een redelijke rente i.p.v in handen te vallen
van woekeraars. Dit spaar- en leenprogramma van de sanghas blijkt zo succesvol, dat plaatselijke banken
het nu aandurven om aan de vrouwengroepen leningen/microkredieten te verstrekken. Meer informatie over
de diverse vormen van de geboden hulp aan de “dalits” op het Indiase platteland is te vinden onder
Helping Hands India Trust [elders op de website].

Cathedral Family Helper Project [CFHP]:

Verder ondersteunt de Stichting `Een Handreiking` sinds eind negentiger jaren het werk van CFHP, een reeds
langer bestaande, gerenommeerde christelijke organisatie, die in de slums van Bangalore dagopvang aan
kleuters biedt. Momenteel gaat het om dagopvang van ongeveer 150 kleuters en begeleiding van de bijbehorende
gezinnen. Tijdens schoolvakanties worden er ook activiteiten georganiseerd voor eventuele broertjes en zusjes.
Ook van deze organisatie ontvangen we regelmatig goede rapportages.
[zie elders op de website voor meer details].


[Needs]:

Aangezien India nauwelijks sociale voorzieningen en pensioenregelingen kent, is de nood onder veel
ouderen groot. In april 2007 startten we daarom onder de vleugels van de organisatie NEEDS in
Kolar Gold Fields dagopvang voor ouderen, een nieuw fenomeen in India. Gestart werd met 40 arme,
verwaarloosde en eenzame ouderen, maar al spoedig was de toestroom zo groot, dat de capaciteit
verhoogd moest worden tot 80. Behalve gezelligheid, aandacht en een goede warme maaltijd werden
diverse activiteiten aangeboden. Helaas hebben we deze hulpverlening moeten stoppen in 2011,
omdat het daarvoor bestemde geld niet volgens afspraak werd besteed en de rapportage sterk te
wensen overliet.


Het beleid:

van de Stichting Een Handreiking is allereerst gericht op continuering en verbetering van de huidige
werkzaamheden van de organisaties, waarmee wordt samen gewerkt en uiteraard ook op het inspelen
op eventuele nieuwe ontwikkelingen, die zich in het werkveld voordoen. Ieder jaar worden tijdens een
werkbezoek door 1 of meer bestuursleden ter plaatse de ontwikkelingen, problemen, wensen en
ideeën besproken. Voor de ingang van het nieuwe boekjaar [1 april] wordt besloten, welke wensen en
voorstellen SEH financieel kan en wil honoreren. Ieder kwartaal ontvangen we een inhoudelijk en
financieel verslag van de organisaties, waarmee we samenwerken, zodat ook tussentijds overleg kan
plaatsvinden per telefoon of mail, wanneer er vragen ontstaan of moeilijkheden worden gesignaleerd.
SEH staat open voor nieuwe initiatieven en is in het verleden dan ook 3 keer met andere organisaties
in India in zee gegaan, o.a. met bovengenoemde organisatie NEEDS. Het blijkt echter moeilijk te zijn
om financieel en werkinhoudelijk goede en controleerbare afspraken te maken met reeds bestaande
Indiase organisaties

Familyhome Susai:

Familyhome Susai: in Bangarapet ondersteunt SEH een predikantsgezin ten behoeve van de opvoeding van 5 pleegkinderen, waarvan 4 ongewenste meisjes, die anders als
baby zouden zijn gedood. Deze kinderen zijn op één na- sinds
hun geboorte in het gezin Susai als eigen kinderen opgevoed.
Meer informatie op de website onder ‘familyhome Susai’