Stichting Een Handreiking
Nico Rostlaan 11
9721 ZN Groningen
tel.  050  5259120
bankrek. NL66 INGB 0004318436
Nieuwsbrief najaar 2015
Tussen oktober 2013 en januari 2015 nam in India het aantal aanvallen door radicale hindoes op
christenen sterk toe. Vorig jaar berichtten we al over de veranderde politieke situatie en de bedreiging van christelijke en moslim organisaties door de nieuwe fundamentalistische hindoe-regering.
Alle n.g.o.’s moeten zich uitvoerig verantwoorden; het gevolg is, dat vele organisaties nu al geen geld
meer mogen ontvangen uit het buitenland; ze zijn daarmee in feite ten dode opgeschreven
.
De procedure m.b.t. Helping Hands india Trust in Bangarapet is net opgestart, die van het Cathedral
Family Helper Project in Bangalore loopt al wat langer. De uitslag van het onderzoek door de
landelijke overheid in New Delhi wordt pas over ongeveer een half jaar verwacht. In verband met
alle onzekerheid hebben we voor de diverse projecten vooruit geld overgemaakt voor die periode.

Het werk van HHIT en CFHP verloopt bevredigend ondanks de normale ups en downs en de financiële
administratie ziet er helder en transparant uit, zodat we ons verder geen grote zorgen maken.

Ook dit jaar bezochten voorzitter Bert Haan en secretaris Truus Nieboer in januari jl. HHIT zowel als
CFHP en het familyhome Susai.

We maakten bij HHIT [Bangarapet] een bestuurs- en stafvergadering mee, evenals de 3-maandelijkse
bijeenkomst van de besturen van de vrouwengroepen [sanghas], bespraken de financiën, deelden
diploma’s uit aan naaicursisten, bezochten de 3 dagcentra en diverse dorpjes, waar hulpbehoevende
ouderen door ons worden ondersteund. Ook bestuurslid Nel Antonides bracht een bezoek, samen
met haar man en een bevriend echtpaar, dat in 2004 via World Servants betrokken was bij de bouw.

             
    

                          Financiële situatie: De extreem hoge inflatie, waarvan we een jaar geleden melding maakten, is
gelukkig aan het verminderen, zodat we de salarissen ditmaal met een aanpassing van 6,5 % op peil
konden houden. Anderzijds veranderde de koers van de euro t.o.v. de rupee voor ons ongunstig,
zodat de uitgaven nog steeds stijgen.

In het bestuur van de Stichting een Handreiking heeft dit voorjaar een wisseling plaats gevonden.
Bestuurslid Adriaan Leerlooijer heeft na 10 jaar afscheid genomen; we zijn hem dankbaar voor zijn
meeleven en -denken in al die jaren. Hij is opgevolgd door Sebastiaan Veldkamp, accountant. We
hopen uiteraard in de toekomst van zijn financiële expertise gebruik te kunnen maken.

Onze donateurs willen we heel hartelijk danken voor hun belangstelling en trouwe steun!
Aangezien er in de loop van het 22-jarig bestaan van de Stichting steeds meer mensen zijn weg
gevallen, zijn nieuwe donateurs uiteraard van harte welkom!
U kunt er van verzekerd zijn, dat 100% van uw gift wordt gebruikt voor het goede doel: hulp aan de
allerarmsten in [een klein stukje] India, waar de kloof tussen arm en rijk alleen maar lijkt te groeien…

Namens het bestuur

Truus Nieboer-Jukkema, secretaris-penningmeester


Voor meer info, zie   www.stichtingeenhandreiking.nl 
Die dankbaarheid is bij de geholpen oudjes en gehandicapten wel heel groot. Als ze de kans krijgen,
kussen ze je voeten… Iedere maand wordt hun een pakket gebracht met voedsel en toiletartikelen en
eenmaal per jaar krijgen ze ook kleding.
Verder is er persoonlijke aandacht voor deze groep van de ‘social workers’ die de dorpjes regelmatig
bezoeken in verband met de sangha-vergaderingen. Als ze hun einde voelen naderen, vragen
sommigen Sam Moses om met en voor hen te bidden. Na het overlijden van een deelnemer, wordt
de lege plaats heel snel weer bezet.
De 4 dagcentra van Cathedral Family Helper Project in de slums van Bangalore, waarvan 2 in januari
door ons werden bezocht, functioneren goed. De kleuters lieten zien, dat ze letters en woorden
kennen in 2 talen, leuk kunnen zingen en acteren en dat ze happy zijn met alle aandacht.
Voor de ouders is de hulp een belangrijke ontlasting; het maakt het de moeders mogelijk een baantje
te hebben en zodoende bij te dragen aan het gezinsinkomen.
Voor de duur van 5 jaar heeft eén van onze donateurs dit project geadopteerd voor ongeveer 2/3
van de totale begroting. CFHP heeft momenteel nog mogelijkheden om zelf dit bedrag aan te vullen
en ontvangt soms ook kleinere giften van bezoekers of mede-christenen voor extra uitgaven,
uitstapjes e.d.

In januari bezochten we ook het ‘familyhome Susai’ in Bangarapet. De 3 oudste kinderen staan nu
min of meer op eigen benen of zijn bezig met een opleiding. Afgesproken is, dat we voortaan alleen
leefgeld betalen voor Preetham, die nog thuis woont en dat we de kosten van de opleiding van
Hannah tot verpleegkundige -inclusief haar verblijf in het internaat van het Baptist Hospital in
Bangalore- op ons zullen nemen. Na het overlijden van ds Susai enkele jaren geleden, is de zorg voor
de kinderen er voor pleegmoeder Nirmala bepaald niet gemakkelijker op geworden. Mede door
haar verslechterende gezondheid maakt zij een nogal trieste indruk.

De band met het gezin van Sam Moses en Urmila is dit jaar extra verstevigd door hun komst naar
Nederland in mei. Daardoor kon o.a. kennis gemaakt worden met alle bestuursleden van de Stichting
een Handreiking en konden presentaties worden gegeven in de Rotary-club van Groningen-Zuid en
de NGK-gemeente in Groningen. Goed voor de relatie met de vele donateurs in deze gemeente en
met de World Servants-bouwers van 2004.
In de loop van het jaar moest bij HHIT een dagcentrum voor kleuters worden gesloten vanwege een te gering aanbod van kinderen, zodat er nu nog 2 centra functioneren. Wel is er in 3 dorpjes weer huiswerkbegeleiding gestart voor de schoolkinderen door een vrijwilliger in het betrokken dorp. Heel belangrijk omdat de ouders vaak analfabeet zijn en omdat er niet altijd voldoende ruimte en verlichting is in de huisjes. Vanaf half zeven is het ’s avonds donker en meestal is er maar 1 ruimte, waarin ook geslapen en gekookt moet worden.

De naaicursus verloopt nog steeds uitstekend. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid
en de cursisten vinden daarna gemakkelijk een goed betaalde baan in een naai-atelier of gaan
werken voor zichzelf. De computertraining is na een dip weer op gang gekomen. De training wordt
nu gratis aangeboden aan de eigen staf en na de afsluiting van hun schoolloopbaan aan de door ons
gesponsorde schoolkinderen.

Ook in het afgelopen jaar zijn de kleuters en schoolkinderen medisch gecheckt en zijn er diverse
‘medical camps’ geweest op het terrein van HHIT, waar enkele honderden mensen gratis artsen van
diverse disciplines konden consulteren. Sommigen kregen ook medicatie of werden doorgestuurd en
gratis geopereerd [bijv. bij staar]. Voor de goodwill in de omgeving is dit van groot belang, zeker
gezien de onverwachte overval van hindoe-extremisten bij de kerstviering enkele jaren geleden.
De politie wordt daarom bij alle grote evenementen ingeseind en uitgenodigd.

Het spaar- en leenprogramma van de sanghas is nog steeds van groot belang evenals de voorlichting
en training op allerlei gebied. Er is een duidelijke ontwikkeling waar te nemen voor wat betreft de
mondigheid van de vrouwen. Daardoor is er ook vaker discussie en tegenspraak. De ‘social workers’
van HHIT worden uitgeprobeerd en hebben meer moeite om de mensen op eén lijn te krijgen.
Soms zijn er ook problemen met het tijdig aflossen en wordt HHIT a.h.w. op de proef gesteld.
Over het geheel genomen is er echter een duidelijke verbetering van de levensstandaard te zien en
zijn de mensen dankbaar voor alle hulp.