Stichting Een Handreiking
Nico Rostlaan 11
9721 ZN Groningen
tel.  050  5259120
bankrek. NL66 INGB 0004318436
Nieuwsbrief najaar 2016
In de loop van dit jaar is er na langdurige onzekerheid duidelijkheid gekomen met betrekking tot de beslissing van de Indiase overheid, voor wat betreft de toestemming voor het ontvangen van fondsen uit het buitenland door Helping Hands India Trust [HHIT] als n.g.o. ten behoeve van het werk onder de arme bevolking. Ter ondersteuning van de aanvraag schreven we in februari o.a. het volgende aan het betrokken ministerie in Delhi:


Since many years we have a relationship with the executive secretary of HHIT, mr.Samuel Moses, who started [with our support] the social work of HHIT in a rural area around Bangarapet in 1999/2000.
Nowadays the HHIT-activities involve:
help and care for infant groups, schoolgoing children, vocational training, selfhelpgroups of women,
medical camps and help for destitute old or handicapped people.

Till now HHIT employs about 12 persons to carry out the work in 18 villages.

Since the start of HHIT in 2000, the board of SEH has seen a lot of progress: Thanks to the encouragement and help of HHIT, illiterate people did send their children to school; many boys and girls who finished 10-12 classes, got a job and are earning now, helping their families; women were empowered by instructions and enabled to save money in a selfhelpgroup, from which they could take a loan, if necessary; many became selfsupportive by a training in tailoring, some also in computer and english. Thanks to medical camps, conducted by HHIT, people could get free consultation, free medicine and even operation by registered doctors from different hospitals.

The board of S.E.H. is very satisfied about the results of HHIT regarding their aim to reach the poor
and needy. Every quarter of the year we receive reports, about the activities as well as financially.
Our support has never been misused and everything is clear and transparant.

Stichting Een Handreiking will continue to be ‘the helping hand’ for Helping Hands India Trust as long
as we are able to do so.

In juli kwam het verlossende woord: HHIT mag de komende 5 jaar voor bovengenoemde werkzaamheden geld blijven ontvangen uit het buitenland. Voor de betrokken werkers en voor onze stichting was dit uiteraard een enorme opluchting!
Tijdens het werkbezoek van voorzitter en secretaris in januari hebben we weer diploma’s mogen uitreiken aan vele naai-cursisten. Gemiddeld zijn er steeds zo’n 20 cursisten.
Tijdens de schoolvakantie is er aan een zestal pas afgestudeerde scholieren computerles gegeven en les in het spreken van engels. [Ook de stafleden krijgen daar les in]. Van de 31 scholieren in de hoogste klas slaagden er 26.

In de loop van dit jaar is de staf naast de gebruikelijke werkzaamheden begonnen met het meer en meer verzelfstandigen van de vrouwengroepen en met pogingen om de leden te stimuleren lezen en schrijven te leren; ook met voorlichting om in groepjes of alleen, initiatief te nemen voor een ‘income generating project’ met behulp van een lening. Meerdere banken bieden momenteel leningen aan; ze zien dit blijkbaar opeens als een groeimarkt.
Het lijkt aantrekkelijk…, maar een groot probleem is, dat de ongeschoolde vrouwen niet kunnen overzien, wat de consequenties zijn van meer leningen tegelijk en dat ze daarin hopeloos kunnen vastlopen.

Training en begeleiding door externe krachten zal noodzakelijk zijn, ook van de werkers van HHIT.
De behoefte aan zorg voor en hulp aan gebrekkige en behoeftige ouderen blijft onverminderd groot. Maandelijks ontvangen 30 mensen een pakket met voedings- en verzorgingsmiddelen; verder besteden de ‘social workers’ bij hun bezoeken aan de dorpen en sangha-vergaderingen aandacht aan hun situatie.
De ‘medical camps’, georganiseerd door HHIT in samenwerking met diverse ziekenhuizen zijn en blijven een groot succes. Honderden mensen komen af op deze kosteloze mogelijkheid voor consult, medische hulp en soms zelfs operaties.

De behoefte aan dagcentra voor kleuters op het platteland loopt terug, omdat de overheid meer en meer initiatief neemt op dit punt. In plaats van 3 heeft HHIT nu nog 2 centra.
De beide ‘teachers’ begeleiden ook de 2 sanghagroepen in het betreffende dorp en functioneren daarin dus ook als ‘social worker’. Bovendien zien ze dagelijks de oudjes in hun dorp, omdat die samen met de kleuters de warme maaltijd gebruiken in het dagcentrum.
In het familyhome Susai is de situatie onveranderd. De oudste dochters zijn getrouwd, zodat we nu alleen nog het leefgeld voor het jongste kind Preetham betalen en voor Hannah de verpleegsters-opleiding inclusief alle kosten van het internaat. Zij heeft aspiraties om door te studeren voor arts.

De 4 dagcentra van Cathedral Family Helper Project in de slums van Bangalore zijn nog volop in bedrijf en voorzien duidelijk in een behoefte. Voor de duur van 5 jaar heeft eén van onze donateurs dit project geadopteerd voor ongeveer 2/3 van de totale begroting. CFHP heeft momenteel nog mogelijkheden om zelf dit bedrag aan te vullen, maar deze bronnen zijn komend voorjaar uitgeput. De toekomst van dit project is dan ook nog onzeker.

Financiële situatie: Vanwege de inflatie moesten de salarissen ook dit voorjaar worden aangepast, ditmaal met 6 %. De koers van de euro t.o.v. de rupee schommelt niet meer zo sterk als voorheen, maar de uitgaven blijven al met al nog wel steeds stijgen.

Onze donateurs willen we heel hartelijk danken voor hun belangstelling en trouwe steun! Aangezien er in de loop van het 23-jarig bestaan van de Stichting steeds meer mensen zijn weg gevallen, zijn nieuwe donateurs uiteraard van harte welkom!
U kunt er van verzekerd zijn, dat 100% van uw gift wordt gebruikt voor het goede doel: hulp aan de allerarmsten in een land, waar de kloof tussen arm en rijk alleen maar lijkt te groeien…

Namens het bestuur
Truus Nieboer-Jukkema, secretaris-penningmeester


Voor meer info, zie www.stichtingeenhandreiking.nl